Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาไทยสมัยจอมพล ป.จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย

ในสมัยที่จอม พล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุง แบบแผน วัฒนธรรมทางสังคม หลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือ ให้มีการเปลี่ยนแปลงอักษรไทยด้วย

โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  1. ให้ตัดพยัญชนะและสระดังต่อไปนี้ออกไปคือ  หมวดอักษรให้ตัด  ฃ ฅ ฆ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ศ ษ ฬ หมวดสระ ให้ตัด  สระ ใ ฤ ฤา ฦ ฦา
  2. ให้ตัดเชิง ญ ทิ้ง (ที่เป็นไม้หันอากาศห้อยอยู่ด้านล่าง )
  3. ให้เปลี่ยนคำที่ใช้ ทร  ให้มาใช้  แทน ทร เช่น ทรง ให้ใช้ ซง ทราบให้เป็น ซาบ ทรวง ให้ใช้ ซวง เป็นต้น
  4. ให้ใช้ ย แทน ญ ในคำไทย ทุกคำ เช่น หญิง ให้เปลี่ยน เป็น หยิง แทน เป็นต้น
  5. ให้ใช้ ส แทน ตัว ศ และ ษ เช่น ดาษดา ให้ใช้เป็น ดาสดา  ศาสดา ให้เปลี่ยน เป็น สาสดา แทน
  6. ให้เลิกใช้ ตัว อ นำหน้า เช่น อยู่ ให้เปลี่ยน เป็น หยู่ อย่า เป็น หย่า อยาก เปลี่ยนเป็น หยาก
  7. ให้เลิกใช้ ร หัน (รร ) ให้เปลี่ยนมาใช้ อัน แทน เช่น บรร เปลี่ยนเป็น บัน
  8. ให้ใช้เลขฮินดู-อารบิค เพียงอย่างเดียว
  9. ไม่ใช้ไม้ไต่คู้ จากคำที่มาจากภาษา บาลี - สันสกฤต  เช่น เบ็ญจ ให้เขียน เป็น เบญจ เป็นต้น
  10. ณ (นะ ) ให้เขียนเป็น นะแทน เช่น ณ จุดหนึ่ง เปลี่ยนเป็น นะจุดหนึ่ง ณ สารขันธ์ เป็น นะสารขันธ์ เป็นต้น
ทั้งนี้วิธีการเขียนภาษาไทยตามแบบของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ใช้อยู่ เป็นเวลา 3 ปี และได้ล้มเลิก เมื่อ ปี พ.ศ.2488 แต่ยังคงเหลือหลักเกณฑ์ บางประการที่ยังใช้สืบมาจนทุกวันนี้ คือ ห้ามใช้ไม้ไต่คู้ในภาษา บาลี- สันสกฤต ซึ่งยังคงยึดแบบที่จอมพล ป. วางแบบแผนเอาไว้ เช่นเดิม รวมถึงคำที่มาจาก ภาษา บาลี สัน สกฤต ที่มีตัว สะกด และตัวตาม ซ้ำกัน ก็ให้ตัด ตัวหน้าทิ้ง เช่น สัจจะ เป็น สัจ จิตต เป็น จิต ซึ่งยังคงยึดแบบไว้ตามแบบจอมพล ป. พิบูล สงคราม 

กังวาล ทองเนตร
ค้นคว้าเรียบเรียงอย่าลืมเมืองไทย เพลิน  พรมแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น