Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มะเร็งคืออะไร
มะเร็งคืออะไร

มะเร็ง ( Cancer )  คือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อ หรือผิดปกติของเซลล์ ซึ่งเกิดจากการที่เซลล์แบ่งตัว เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้
สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง

สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่มีผู้ค้นพบแต่มีข้อสังเกตุว่ามะเร็งอาจเกิดมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้

สาเหตุจากภายนอกร่างกาย

เกิดจากการที่ร่างกายได้รับสารที่เป็นพิษบางชนิดจากสิ่งแวดล้อม เป็นปริมาณมากและได้รับเป็นประจำ สารเหล่านี้อาจปะปนมาจากสิ่งต่างๆ เช่น เขม่า ควันไฟจากการเผาโลหะหรือสารบางชนิด ไอเสียรถยนต์ ควันบุหรี่ ยาบางชนิดที่ผสมสารหนู และอาหารบางชนิด
สารเคมีที่ตรวจพบว่าเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณมากแล้วจะเป็นมะเร็งได้ ได้แก่ สารหนู โครเมี่ยม แอนดิโมนี โซเดียมไซคลาเมต เบนโซไพริน ไวนิลคลอไรค์ คลอโรฟอร์ม เป็นต้น

สาเหตุจากภายในร่างกาย

เกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
เกิดจากเซลล์ขาดภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสที่กระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็ง
เกิดจากฮอร์โมนบางชนิด

การป้องกัน


 1. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
 2. อย่าดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ร้อนจัด
 3. ไม่ดื่มสุราที่มีดีกรีสูง
 4. งดหรือเลิกสูบบุหรี
 5. หลีกเลี่ยงที่ที่มีเขม่า ควันไฟ หรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันจากการเผาโลหะ หรือสารพิษ
 6. หลีกเลี่ยงยาที่มีส่วนผสมของสารหนู
 7. ในสตรีระวังอย่าให้น้ำนมคั่ง ถ้ามีอาการอักเสบหรือฝีที่เต้านมต้องรีบไปหาหมอเพื่อทำการตรวจรักษา
 8. อย่าซื้อยากินเองถ้ามีอาการน่าสงสัยควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจบำบัด
 9. รักษาอนามัยของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
 10. ฟันปลอมถ้าใส่ไม่สนิทควรให้แพทย์ตรวจแก้ไขใหม่
 11. รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย และรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการ
การรักษาโรคมะเร็ง


 1. การผ่าตัด เป็นการรักษามะเร็งในกรณีที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย
 2. การฉายรังสี ใช้ในกรณีที่โรคยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นเช่นกัน
 3. การฝังแร่ ใช้ในกรณีที่โรคยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
 4. การใช้ยา
หมายเหตุบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปควรไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เช่นตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ปอด เป็นต้น

ข้อมูลจากหนังสือ SPECIAL BIOLOGY


กังวาล ทองเนตร เรียบเรียง
ขอบคุณภาพประกอบจากเพื่อนบล็อกเกอร์ทุกท่านและจากชื่อเว็บตามที่ปรากฎ

เซลล์มะเร็ง

วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย
วรรณคดีไทย

วรรณคดีไทยในสมัยต่างๆมักมีอิทธิพลของสภาพแวดล้อม ทั้ง สภาพการเมือง วัฒนธรรม ศิลธรรม เข้าแทรกอยู่ในเนื้อหาแทบทุกเรื่อง 
ดังนั้นรูปแบบของวรรณคดีแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงแตกต่างไปตามแต่สภาพบ้านเมืองในยุคนั้นๆ
จริงอยู่แม้วรรณคดีไม่สามารถอ้างอิงหรือพิสูจน์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ทั้งหมด แต่ก็ปฏิสธไม่ได้ว่าหลักฐานส่วนหนึ่งทางประวัติศาสตร์ก็สามารถ ใช้วรรณคดีเทียบเคียงได้

หมายเหตุ งานเขียนทุกชนิด เราเรียกว่า วรรณกรรม แต่วรรณกรรมทุกเรื่อง ไม่สามารถเป็นวรรณคดีได้ทั้งหมด จะมีวรรณกรรมเพียงบางเรื่องเท่านั้น ที่ได้รับการยอมรับ ว่าสามารถเป็นวรรณคดีได้

วรรณคดีสมัยสุโขทัย

1.ศิลาจารึกหลักที่ 1

 มีการสันนิษฐานว่า จารึก 2 ครั้ง ครั้งแรกจารึกตามพระราชโองการของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ครั้งที่ สอง เป็นของพระมหาธรรมราชาลิไท พระข้อความส่วนใหญ่เป็นการกล่าวเชิดชูยกย่องพ่อขุนรามฯ

ลักษณะคำประพันธ์ เป็นความเรียงร้อยแก้ว บางตอนมีสัมผัส เนื้อหาเป็นการบรรยายสภาพบ้านเมืองในยุคนั้น

     2. ไตรภูมิพระร่วง  

ผู้แต่งคือ พระมหาธรรมราชาลิไท
ลักษณะคำประพันธ์ เป็นความเรียงร้อยแก้ว
ลักษณะเนื้อเรื่อง เป็นการแสดงคำสอนต่างๆในศาสนาพุทธ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยแต่โบราณ พรรณนา ถึง นรก สวรรค์ เปรต ฯลฯ เป็นการสอนให้คนเกลียดความชั่ว และให้สร้างความดี

เนื้อเรื่องโดยย่อ ขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง วันเดือนปีที่แต่งและที่มาของเรื่องอย่างละเอียด ความมุ่งหมายในการแต่ง ระบุว่าเพื่อเทศนาโปรดพระมารดา และสั่งสอนประชาชน เนื้อเรื่องกล่าวถึงภูมิทั้ง 3 คือ

กามภูมิ คือ แดนที่เกี่ยวข้องกับกามตัณหา ได้แก่ แดนนรก เดรัจฉาน เปรต และอสูรกาย เรียกว่าทุติยภูมิ หรืออบายภูมิ ส่วนสุขคติภูมิ คือมนุสสภูมิฉกามาพจรภูมิ ได้แก่ จาตุมาหาราช ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมานรดี และ ปรนิมมิตวสวัตถี

รูปภูมิ คือ  แดนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องกับกามตัณหา ผู้ที่เกิดในแดนนี้ เรียกว่า  พรหม มีทั้งหมด 16 ชั้น เรียกว่า โสฬสพรหม ประกอบด้วย

 • ปฐมฌาน 3 ได้แก่ พรหม ปาริสัชชา พรหมปโรหิตา และมหาพรหม
 • ทุติยฌาน 3 ประกอบด้วย ปริตตาภา อัปปมาฌาภา และอาภัสสรา
 • ตติยฌาน 7 ประกอบด้วย  อสัญญีสัตตา เวทัปผลา อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกุนิฎฐกา


อรูปภูมิ คือ  แดนของพรหม ซึ่งไม่มีรูปกาย มีแต่ จิต มีอยู่ 4 แดนได้แก่

อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ อากิญจัญญายตนะลักษณะของภูมิทั้งสี่ชั้น

ไตรภูมิพระร่วงนี้ เดิมมีชื่อว่า เตภูมิกถา ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เปลี่ยนชื่อใหม่ มาเป็น ไตรภูมิพระร่วง เมื่อ พ.ศ.2455 จากหลักฐานแจ้งว่า เพื่อให้สอดรับกับ สุภาษิตพระร่วง

ตัวอย่างคำประพันธ์ในไตรภูมิพระร่วง

เปรตลางจำพวกตัวเขาใหญ่ ปากเขาน้อยเท่ารูเข็มนั้นก็มี
เปรตลางจำพวกผอมหนักหนาเพื่ออาหารจะกินบ่มิได้แม้ว่าจะขอดเอาเนื้อน้อย 1 ก็ดี เลือดหยดหนึ่งก็ดี บ่มิได้เลยเท่าว่ามีแต่กระดูก และหนังพอกกระดูกภายนอกอยู่ไส้ หนังท้องนั้นเหี่ยวติดกระดูกสันหลังแลตานั้นลึก แล กลวงดังแสร้างควักเสีย ผมเขานั้นยุ่งรุ่ยร่ายลงมาปกบ่าเขา ฯ

       3. สุภาษิตพระร่วง 

สันนิษฐานว่าผู้แต่งคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ลักษณะคำประพันธ์ ตอนต้น แต่งด้วยร่ายโบราณ แต่ส่วนท้าย เป็นร่ายสุภาพ และจบลงด้วยโคลง กระทู้

เนื้อเรื่องวรรณคดีเรื่องนี้ เป็น ภาษิตไทย ใช้ภาษา พื้นๆ ไม่มีภาษิตต่างประเทศหรือพันทางเข้ามาปะปน ภาษาที่ใช้คล้ายกับที่จารึกในศิลาจารึกหลักที่ 1 จุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนประชาชน

เนื้อเรื่องโดยย่อ

เริ่มด้วยการกล่าวถึงพระร่วงเจ้าที่ครองกรุงสุโขทัย ที่ทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตจึงทรงบัญญัติสุภาษฺตขึ้นเพื่อสั่งสอนประชาชนทั่วไป เนื้อความสุภาษิตบทแรกคือ เมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินมาเมื่อใหญ่ และจบลงด้วยโคลงกระทู้หนึ่งบท

ตัวอย่างคำประพันธ์ในสุภาษิตพระร่วง

เมื่อน้อยให้เรียนวิชา          ให้หาสินมาเมื่อใหญ่
อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน         อย่าริระร่านแก่ความ
ประพฤติตามบูรพระบอบ     เอาแต่ชอบเสียผิด
อย่าประกอบกิจเป็นพาล      อย่าอาจหาญแก่เพื่อน
เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า            หน้าศึกอย่านอนใจ
ไปเรือนท่านอย่านั่งนาน       การเรือนตนเร่งคิด
อย่านั่งชิดผู้ใหญ่                   อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์
ที่รักอย่าดูถูก                         ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง
สร้างกุศลอย่ารู้โรย                อย่าโดยคำคนพรอด
เข็นเรือทอดทางถนน             เป็นคนอย่าทำใหญ่ ฯ

          4.  ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 

ผู้แต่ง นางนพมาศ ธิดาพระศรีมโหสถ กับนางเรวดีได้รับตำแหน่งสนมเอกมีนามว่า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ลักษณะคำประพันธ์ แต่งเป็นความเรียงร้อยแก้ว มีบางตอน เป็นบทกลอน ดอกสร้อย

เนื้อเรื่องคล้ายสุภาษิตพระร่วง แต่สำนวนการเขียนไม่เก่าถึงสุโขทัย เป็นกล่าวถึงชาติ ภาษา ยอเกียรติพระร่วง ประวัติของนางนพมาศเองและตลอดจนพระราชพิธีต่างๆ

ตัวอย่างคำประพันธ์

พระศรีมโหสถ  ยศกมเลสควรไลหงส์
มีธิดาประเสริฐเฉิดโฉมยง  ชื่ออนงค์นพมาศวิลาศลักษณ์
ละไมละม่อมพร้อมพริ้งยิ่งนารี จำเริญศรีสมบูรณ์ประยูรศักดิ์
เนื้อเหลืองเล่ห์ทองผ่องผิวพักตร์ เป็นที่รักดังดวงจิตบิดรเอย  

กังวาล ทองเนตร ค้นคว้าเรียบเรียง ติดตามได้ตอนต่อไป ในสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์


ข่าวดีมาฝากครับ

ลองดูได้ครับอย่างน้อยก็ได้ค่าเน็ตค่าไฟ ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าคอมทั้งวัน
ไหนๆเราก็เปิดคอมอยู่แล้ว ไม่ต้องทำหรือขายอะไรเลยจริงๆ
วิธีหาเงินโดยไม่ต้องออกแรงและลงทุนสมัครเลยผ่านลิงค์นี้        คลิกที่นี่
ดุูรายละเอียดก่อนได้ที่นี่  >>  คลิกอ่านรายละเอียด
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปวดท้องขณะมีรอบเดือนเกิดจากอะไรการมีรอบเดือน

การมีรอบเดือนเกิดจากการสลายตัวของเยื่อบุมดลูกคือ Endometrium มีเลือดไหลออกมาจากบริเวณผนังมดลูกประมาณ 3 วันหลังจากนั้นมดลูกจะเตรียมสร้างเยื่อสำหรับรองรับไข่ใบใหม่อีกซึ่งจะเกิดเป็นวงจรเช่นนี้ทุกๆ 28 วัน หรือ บวก ลบ 7วัน โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุ 12-21 ปีและไปสิ้นสุดประมาณ 41 ปีขึ้นไป เมื่อหมดประจำเดือนแล้วผู้หญิงจะไม่มีการตกไข่อีกต่อไปไข่ของสตรีที่เตรียมพร้อมรอผสม


อาการปวดท้องของสตรีขณะมีรอบเดือน

อาการปวดท้องนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ปริมาณของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ( Progesterone ) มีปริมาณลดน้อยลง ทำให้มดลูกหดตัวได้มากขึ้น เพราะ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนยับยั้งการหดตัวของมดลูก เพื่อบีบไล่ให้สารที่สะสมเตรียมไว้ รวมทั้งเยื่อผนังชั้นในของมดลูกที่ฉีกขาดให้หลุดลอกออกไป จึงเป็นสาเหตุของการปวดท้องขึ้นขณะมีรอบเดือน

ยาคุมกำเนิดเกี่ยวพันกับการตกไข่อย่างไร

ตามปกติ สตรีจะมีไข่สุกเดือนละ 1 ฟอง และประมาณ 400 ฟอง ตลอดชีวิต  
การกินยาคุมกำเนิด เป็นการไปบังคับรังไข่ไม่ให้สร้างไข่ ( ซึ่งปกติจะมีไข่เดือนละ 1 ฟอง ) และไม่ทำให้ไข่สุก ดังนั้นจึงไม่มีไข่ตกมาที่มดลูก จึงไม่ตั้งท้อง

ด้วยเหตุนี้การกินยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานจะทำให้รังไข่เสื่อม ไม่ทำหน้าที่ผลิตไข่อีกต่อไปอย่างถาวรส่งผลให้ผู้หญิงเป็นหมันได้

ขอบคุณภาพประกอบเนื้อหาจากเพื่อนบล็อกเกอร์ทุกท่านที่เอื้อเฟื้อ
ข้อมูลจากหนังสือ SPECIAL BIOLOGY

กังวาล  ทองเนตร


ข่าวดีมาฝากครับลองดูได้ครับอย่างน้อยก็ได้ค่าเน็ตค่าไฟ ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าคอมทั้งวัน
ไหนๆเราก็เปิดคอมอยู่แล้ว ไม่ต้องทำหรือขายอะไรเลยจริงๆ
วิธีหาเงินโดยไม่ต้องออกแรงและลงทุนสมัครเลยผ่านลิงค์นี้        คลิกที่นี่
ดุูรายละเอียดก่อนได้ที่นี่  >>  คลิกอ่านรายละเอียด

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งอยู่ที่ต้นทางหลวงสายพหลโยธิน ตอนถนนพญาไท บรรจบกับถนนราชวิถี กรุงุเทพฯ 
 • อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง ทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตในกรณีพิพาทเรื่องดินแดน กับ อินโดจีน ของฝรั่งเศส ทำให้ประเทศไทยได้ดินแดนบางส่วนกลับคืนมา 

 • อนุสาวรีย์ชัยนี้ เริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2484 มีหม่อมหลวง ปุ่ม มาลากุล เป็นผู้ออกแบบ ตัวอนุสาวรีย์สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยหินอ่อน เป็นรูปดาบปลายปืนติดกัน 5 เล่ม 
 • สูง 50 เมตร มีรูปวีรชน 5 เหล่าคือ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และพลเรือน ประดิษฐานทั้ง 5 ด้าน มีรายพระนาม รายนามของผู้เสียชีวิตจำนวน 29 ราย หล่อติดแผ่นทองแดงติดไว้ตามฐานของรูปปั้น เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ผู้พลีชีพ 
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้ เปิด เมื่อ 24 มิถุนายน 2485 มีจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นผูทำพิธีเปิด ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปีคลิกดูภาพแผนที่ทางอากาศ

กังวาล ทองเนตร

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภาพเทพและของศิริมงคล(จีน )เจ้าแม่กวนอิมพันมือหงอคง


กวนอู


ไฉ่ซิงเอี๊ยะ


กิเลน


ปลามงคล


ช้างมงคล


ไก่มงคล 
ผักกาด


ป้ายมงคลกำมะหยี่


กระต่าย คนปีเถาะ


ขอบคุณภาพจากเว็บที่ปรากฎชื่อตามภาพครับ ผู้ใดสนใจซื้อหาก็ติดต่อกันเองตามเว็บที่ปรากฎในภาพกันเองครับ ไม่เกี่ยวกับผม แค่นำภาพมาให้ดูเท่านั้นครับ


วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเป็นหมันและการปฏิสนธิในมนุษย์
การเป็นหมัน และการปฏิสนธิ ในมนุษย์


 • เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชาย คือ สเปิร์ม ตัวยาว หัวกลมรี หางยาว 
 • ปกติผู้ชายจะมีการหลั่งอสุจิออกมาประมาณ 2-7 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร ต่อครั้ง 
 • ในจำนวนวนี้จะมีตัวสเปิร์มอยู่ ประมาณ 150-500 ล้าน ตัว 
 • ( ถ้าต่ำกว่า 150 ล้านตัว ก็แสดงว่า เป็นหมัน )  


 • สเปิร์มเหล่านี้จะเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงจากการหดตัวของมดลูกเข้าไปหาไข่ที่รอคอยอยู่แล้วที่ส่วนบนของท่อนำไข่เมื่อพบกันสเปิร์มจะใช้ส่วนหัวเจาะเข้าไปผนังของรังไข่ 
 • ส่วนหางของสเปิร์มคงทิ้งไว้ข้างนอง ( ด้วยเหตุนี้เลยทำให้คนไม่มีหาง ..พูดเล่น ไม่เกี่ยวครับ ) 
 • ในส่วนหัวที่เจาะผนังรังไข่เข้าไปได้เพราะมีเอนไซม์ เรียกว่า ไฮยาลูโรนิเดส ( Hyaluronidase ) และเอนไซม์ ไฮโดโลติค 
 • หลังจากนั้นผนังของไข่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้แข็งแรงกว่าเดิม จะเรียกผนังรังไข่ใหม่นี้ว่า เฟอติไลเซชั่น เมมเบรน ( Fertilization Membrane ) เพื่อป้องกันเอนไซม์จากหัวของสเปิร์มตัวอื่นไม่ให้เจาะเข้าผนังไข่มาได้อีก 
 • สเปิร์มที่เหลือก็จะตายไปภายใน 48ชั่วโมง ส่วนไข่ที่ผสมแล้ว ก็จะแตกตัว แบบ โมโตซิส เป็นระยะ พร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างไปด้วย เรียกว่าระยะ คลีฟเวจ ( Cleavage ) ซึ่งจะสามารถเห็นได้หลังจากไข่ได้รับการผสมดีแล้ว 30 ชั่วโมง และจะแบ่งตัวออกเป็นสองเท่าทุก 10 ชั่วโมง ไปเรื่อยๆในขณะที่แบ่งตัวก็เคลื่อนที่เข้าสู่มดลูกไปด้วยซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 -7 วัน 

 • หลังจากไข่ถูกผสมแล้ว จำนวนเซลล์ที่แบ่งตัวได้เป็น 32 เซลล์ เรียกว่า โมรูล่า ( Morula ) ระยะนี้เป็นระยะที่ไข่แบ่งตัวจนเป็นหลายส่วนแล้วจะเกาะกันอยู่ และเตรียมฝังตัวลงภายในมดลูก หลังจาก 8 สัปดาห์ไปแล้วจะเป็นตัวอ่อน ( Embryo ) ที่เป็นรูปร่างแล้ว เรียกว่า ฟีตัส ( Fetus )

  โครโมโซม และการ แยกเพศ  • มนุษย์เราจะมีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ 
  • เพศหญิงจะมี จะมีโครโมโซม เอ็กซ์ ( X ) 
  • เพศชายจะมีโครโมโซม เอ็กซ์วาย ( XY ) 
  • ดังนั้นลูกที่เกิดมา ถ้าได้โครโมโซม X จากแม่ และได้โครโมโซม X จากพ่อ ก็จะเป็น XX ลูกคนนั้นจะเป็นเพศหญิง 
  • แต่ถ้าได้ โครโมโซม X จากแม่ และได้ โครโมโซม Y จากพ่อ ก็จะเป็น XY ลูกคนนั้นจะเป็นเพศชาย   ขอบคุณภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาทั้งหมดจากเพื่อนบล็อกเกอร์ทุกท่าน
  ข้อมูลจากหนังสือ SPECIAL BIOLOGY
  กังวาล ทองเนตร เรียบเรียง

  วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

  กบฎแมนฮัตตัน 26มิถุนายน2494

  กบฎแมนฮัตตัน  • กบฎครั้งนี้เกิดขึ้นโดยทหารเรือกลุ่มหนึ่ง นำโดย พลเรือตรี ทหาร ขำหิรัญ นายทหารนอกราชการและอดีตรองผู้บังคับการกรมนาวิกโยธิน และนายทหารประจำการ เช่น นาวาเอก อานนท์ ปุณฑริกาภา นาวาตรี มนัส จารุภา นาวาตรี ประกาย พุทชารี

  • นาวาตรี สุภัทร ตันตยาภรณ์ เป็นต้น 


  • การปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นที่มาของคำว่า ดอกประดู่บานไม่พร้อมกัน เพราะคิดว่าเมื่อปฏิบัติการแล้วจะมีนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่จะโดดเข้าร่วมวงด้วย แต่กลับไม่เป็นตามนั้น จึงเป็นที่มา ประดู่คนละต้นดอกบานไม่พร้อมกัน 
  • กบฎแมนฮัตตัน เรียกชื่อตาม เรือขุดแมนฮัตตันที่รัฐบาลอเมริกาส่งเข้ามาให้รัฐบาลไทย โดยพิธีมอบได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ฑูตจากประเทศต่างๆมากมาย 

  กบฎแมนฮัตตันเกิดขึ้นเมื่อ

  • วันที่ 29 มิถุนายน 2494 เวลา 15.00 น. ในพิธี        รับมอบเรือขุดสันดอน แมนฮัตตัน  ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามอบให้รัฐบาลไทย โดย จอมพล ป. นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ 
  • พิธีจัดขึ้นที่ท่าราชวรดิษฐ์ เมื่อประกอบพิธีรับมอบเสร็จแล้ว จอมพล ป.ได้รับเชิญไปชมเรือ

  • ขณะนั้นเองนายทหารเรือกลุ่มหนึ่ง นำโดยน.ต.มนัส จารุภา ( เสียชีวิต ) ได้ใช้ปืนกลจี้บังคับให้จอมพล ป.ไปลงเรือเปิดหัวที่เตรียมไว้ แล้วนำไปยัง เรือหลวงศรีอยุธยา ที่จอดรออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา คุมขังจอมพล ป. ไว้ ณ ที่นั้น
  • ในขณะที่ทหารเรือบางส่วนได้แยกย้ายบุกเข้ายึดสถานที่สำคัญหลายที่ เช่น ชุมสายโทรศัพท์ โรงไฟฟ้า


  ฝ่ายรัฐบาล

  • แม้จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกฯ จะถูกควบคุมตัว แต่รัฐบาลก็ได้สู้โดยไม่ยอมจำนน 
  • ฝ่ายรัฐบาลมี นายวรการบัญชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้รักษาการแทนนายกฯ ไม่ยอมเปิดเจรจากับฝ่ายกบฎ แต่ได้ยื่นคำขาดให้กบฎยอมแพ้ 
  • และในที่สุดได้ตัดสินใจใช้เครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่เรือรบหลวงศรีอยุธยา ซึ่งกบฎใช้เป็นที่ควบคุมตัว จอมพล ป.อยู่ในเรือ แสดงให้กบฎเห็นว่าจอมพล ป.ไม่มีความสำคัญถึงกับขาดไม่ได้ คณะกบฎ เห็นดังนั้น จึงยอมแพ้ในที่สุด 


  • แม้จะเป็นฝ่ายชนะของรัฐบาล แต่จอมพล ป. กลับ มองเห็นถึงความง่อนแง่นของอำนาจตนเองในรัฐบาล 
  • ภายหลังการปฏิบัติการที่ล้มเหลวมีนายทหารเรือถูกปลด 70 นาย และรัฐบาลได้เข้าคุมกองทัพเรืออย่างเบ็ดเสร็จ เสียเรือไป 2 ลำ   เรือรบหลวงศรีอยุธยาที่กลุ่มกบฎใช้เป็นที่ควบคุมตัว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกฯ ถูกรัฐบาลใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด เสียหายทั้งลำ  เรือขุดสันดอน แมนฮัตตัน
  นาวาตรี มนัส จารุภา กำลังวิ่งขึ้นเรือ แมนฮัตัน ที่ท่าราชวรดิษฐ์


  จุดเริ่มต้นการเข้าจับกุมตัว จอมพลป. นายกรัฐมนตรีขณะนั้น

  กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง