Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์จำแนกกฎหมาย

หลักเกณฑ์ในการจำแนกกฎหมายในโลกนี้ แยกออกเป็น 2 ระบบคือ

1.ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ( Civil Law System ) หรือกฎหมายที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบบนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้า จัสติเนียน ได้เกิดกฎหมาย 12โต๊ะ ขึ้นคลิกที่ ผ่าโครงสร้างอาณาจักรโรมัน

2.ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ ( Common Law )หรือกฎหมายแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายแบบจารีตประเพณี

  • กฎหมายสารบัญญัติ ( Substantive ) หมายถึงกฎหมายที่เป็นส่วนเนื้อแท้ของกฎหมาย ที่ใช้บังคับความประพฤติของพลเมือง ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เช่น กฎหมายอาญา กำหนดว่าการกระทำใดเป็นความผิดต้องได้รับโทษ อย่างไรเป็นต้น
  • กฎหมายวิธีสบัญญัติ ( Adjective or Procedural Law ) หมายถึงกฎหมายที่กล่าวถึงกระบวนวิธีการที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญา เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

หลักพิจารณาคดีอาญามีดังนี้

1.ต้องมีการฟ้องร้อง จึงจะมีการพิจารณาคดีอาญาได้ ( ศาลไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาได้เอง )
2.การพิจารณาต้องกระทำโดยเปิดเผย
3.การพิจารณาต้องกระทำต่อหน้าจำเลย
4.คดีอุกฉกรรจ์ หรือ ที่เด็กกระทำและในขณะกระทำกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ถ้าไม่มีทนาย ให้ศาลตั้งทนายให้เมื่อจำเลยต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น