Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

การจัดห้องสมุดแบบ ทศนิยมดิวอี้

       
ห้องสมุด

ระบบดิวอี้

ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ ( Dewey  Decimal  Classification )

ได้ชื่อตาม นาย เมลวิล  ดิวอี้  ( Melvil   Dewey ) 

2394 - 2474  บรรณารักษ์ชาวอเมริกัน ผู้คิดค้นระบบนี้ขึ้นใช้ในระหว่างการทำงานเป็น
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย แอมเฮอร์สท์ ( Amherst  college )
พิมพ์ออกเผยแพร่คร้ังแรกปี พ.ศ.2419 และมีการแก้ไขเรื่อยมา
ระบบทศนิยม ดิวอี้ นิยมใช้กันในห้องสมุดขนาดเล็ก - กลาง
ได้แบ่งสรรพวิทยาการเป็น 10 หมู่ใหญ่มีสัญลักษณ์เป็นเลขอารบิค 3 ตัว คือ 100 - 000 คือ

หมวด             100         ปรัชญา
    "                 200         ศาสนา
    "                 300         สังคมศาสตร์
    "                 400         ภาษาศาสตร์
    "                 500         วิทยาศาสตร์
    "                 600         วิทยาศาสตร์ประยุกต์
    "                 700         ศิลปะและการบันเทิง
    "                 800         วรรณคดี
    "                 900         ประวัติศาสตร์  ภูมิประเทศ การท่องเที่ยว
    "                 000         หนังสือที่ไม่อาจจัดเข้าหมวดใดหมวดหนึ่งแต่ข้างต้นได้

ในแต่ละหมวดใหญ่ยังแบ่งแยกย่อยออกเป็นหมวดเล็กอีก เช่น

300,310,320,330,340,350,360,370,380,390Melvil  Dewey 2394 -2474 


ตัวอย่างระบบดิวอี้895 - 911 คือ เลขหมู่ หนังสือ ระบบดิวอี้ แสดงว่าหนังสือเล่มนี้เป็น หนังสือวรรณคดีไทยประเภทบทร้อยกรอง

ธ-17 คือ เลขผู้แต่ง " ธรรมาธิเบศร์ "
พ. หมายถึง อักษรชื่อเรื่อง จากชื่อหนังสือ พระมาลัยคำหลวง


การจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดจัดเรียง จากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง จะเป็นตู้ หรือ เป็น ล็อคๆ

สรุป การจัดหมู่หนังสือในห้องสมุด มีหลายระบบ แต่ที่นิยมใช้มี 2 ระบบคือ  แบบ ทศนิยม ดิวอี้ และ แบบรัฐสภาอเมริกัน

แบบรัฐสภาอเมริกัน ( Library of Congress Classification ) ย่อด้วย LC 

แบบนี้จะใช้สัญลักษณ์แบบผสม คือใช้ทั้งอักษร โรมัน และ ฮินดูอารบิค  ผสมกัน
โรมัน เป็นหัวข้อใหญ่ ส่วนฮินดู อารบิค เป็นหัวข้อย่อย และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 หมวด


ขอขอบคุณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น