Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

การปกครองท้องถิ่น กรุงเทพและกรุงปารีส


หอไอเฟล ฝรั่งเศส
  • เป็นที่ทราบกันแล้วว่าในโลกนี้มีเพียง 2 ประเทศเท่านั้น ที่ยังคงมีการจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค นั่นคือ ไทยและฝรั่งเศส ดังนั้นผมจะขอหยิบยกเอาเมืองหลวงของสองประเทศนี้มาแยกให้เห็นเนื้อในโครงสร้างการปกครองว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
ฝรั่งเศส แบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ รัฐบาลกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น
  • ฝรั่งเศสเป็นแม่แบบประชาธิปไตย แบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา รัฐบาลกลางประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
  • ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ ( Head of State ) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ 
  • นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาล ( Head of Government) แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี 
  • ส่วนกลางประกอบไปด้วย กระทรวง ทบวงกรมและหน่วยงานอื่นในส่วนกลาง ( เหมือนไทย ) 
  • ส่วนภูมิภาคคือ จังหวัดต่างๆ มีผู้ว่าฯแต่งตั้งโดยที่ประชุม ครม.เหมือนไทย สังกัดมหาดไทย 

  • ส่วนท้องถิ่น มีเทศบาล-จังหวัดในฐานะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

กรุงปารีส แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ระดับคือ


1. ระดับบน ได้แก่กรุงปารีส หรือจังหวัดปารีส (เป็นราชการส่วนภูมิภาค)
ตรงนี้คือข้อแตกต่าง กับกรุงเทพ กรุงเทพ จะเป็นส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ไม่มีส่วนภูมิภาค

2. ระดับล่าง ได้แก่เทศบาลนครปารีส ( เป็นเทศบาลนคร)
เหมือนกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีเทศบาลอื่นๆอีกซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น อีก 22 เขต
ผู้ว่ากรุงปารีสมาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทย ( ต่างจากกรุงเทพ)ที่ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ปารีสยังมีฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาปารีส เช่นเดียวกับสภา กทม.


ส่วนเทศบาลนครปารีส ตั้งอยู่ในจังหวัดปารีส และเป็นส่วนหนึ่งของปารีส
สรุป กรุงปารีส มีอยู่ 2 โครงสร้าง เช่นเดียวกับจังหวัดทั่วๆไปของไทย คือมีทั้งส่วนราชการภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. แตกต่างจากกรุงเทพ แต่ต่อมาฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายให้กรุงปารีสมีฐานะแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆคือเป็นเมืองหลวงและเขตการบริหารพิเศษ
รูปแบบราชการส่วนภูมิภาคนี้ ทั่วโลกใช้อยู่เพียง 2 ประเทศดังกล่าว เป็นรูปแบบที่ล้าหลัง ทับซ้อนทางโครงสร้าง ไม่มีความคล่องตัวซึ่งน่าจะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคนี้เสีย ด้วยเหตุและผล ซึ่งผมเคยนำเสนอไว้หลายครั้งในหน้าบันทึกเฟชบุ๊คของผมหาอ่านได้ในหน้าบันทึกครับ
  • ข้อสังเกตุ แม้กรุงเทพจะเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น แต่ก็มีอุปสรรคคือระบบการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพรรคฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลก็จะขาดการประสานงานขาดการร่วมมือที่ดีดังที่ได้ประจักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น