Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย 19 ฉบับ
                                        ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย 19 ฉบับมีดังนี้

ฉบับที่ 1 . : พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475


 • มีจำนวน 39 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 5 เดือน 13 วัน
 • ที่มา : คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ฉบับที่ 2. : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475


 • มีจำนวน 68 มาตรา 
 • ระยะเวลาที่บังคับใช้ 13 ปี 4 เดือน 29 วัน
 • ที่มา : ของรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนตั้งคณะกรรมการยกร่าง จำนวน 9 คน แล้วให้ สภาอนุมัติ

ฉบับที่ 3.: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489


 • มีจำนวน 96 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้  1 ปี 5 เดือน 30 วัน
 • ที่มา : ส.ส.ประเภทที่ 2 เสนอร่างแล้วให้สภาอนุมัติ ( ยุคนี้ ส.ส. มี 2 ประเภท )

ฉบับที่ 4 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว ) พุทธศักราช 2490 (ฉบับใต้ตุ่ม )


 • มีจำนวน 98 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน
 • ที่มา : คณะรัฐประหาร นำโดย จอมพล ผิน ชุณหวัณ ( บิดา พล.อ ชาติชาย ชุณหวัณ )มี หลวง กาจ เก่งระดมยิง เป็นผู้ร่าง แล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ จึงเป็นที่มา ฉบับใต้ตุ่ม 

ฉบับที่ 5 :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492


 • มีจำนวน 188 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้  2 ปี 8 เดือน 6 วัน
 • ที่มา :  สภาร่างรัฐธรรมนูญ 40 คนยกร่างจัดทำแล้วให้สภาอนุมัติ (สสร.1 )

ฉบับที่ 6 : รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495


 • มีจำนวน  123 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน
 • ที่มา :  จอมพล ป. นายกฯ เสนอร่าง ให้สภาอนุมัติ

ฉบับที่ 7 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502


 • มีจำนวน 20 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 9 ปี 4 เดือน 23 วัน
 • ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ฉบับที่ 8 : รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511


 • มีจำนวน 183 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 3 ปี 4 เดือน 28 วัน
 • ที่มา :  สภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 240 คน ยกร่าง และอนุมัติ ( สสร. 2 )

ฉบับที่ 9:  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515


 • มีจำนวน 23 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้  1 ปี 9 เดือน 22 วัน
 • ที่มา : คณะปฏิวัติ โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร

ฉบับที่ 10 :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517


 • มีจำนวน 238 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้  2 ปี
 • ที่มา :  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 24 คน  ( จากสมัชาแห่งชาติ ) ยกร่างแล้วเสนอคณะรัฐมนตรี และสภา

ฉบับที่ 11 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519


 • มีจำนวน  29 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 11 เดือน 28 วัน
 • ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ประกาศใช้

ฉบับที่ 12 :  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520


 • มีจำนวน  32 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 1 เดือน 13 วัน
 • ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย พล.ร.อ สงัด ชลออยู่ ทำรัฐประหารซ้ำอีกรอบ

ฉบับที่ 13 :  รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521


 • มีจำนวน 206 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 12 ปี 2 เดือน 1วัน
 • ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ตั้งคณะกรรมการยกร่าง และอนุมัติ

ฉบับที่ 14 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534


 • มีจำนวน  33  มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้  8 เดือน 8 วัน 
 • ที่มา : คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( รสช.) นำโดย พล.อ สุนทร คงสมพงษ์

ฉบับที่ 15 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534


 • มีจำนวน  223 มาตรา 
 • ระยะเวลาบังคับใช้  5 ปี 10 เดือน 2 วัน
 • ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช. ที่ตั้งโดย รสช.)

ฉบับที่ 16 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540


 • มีจำนวน 336 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้  8 ปี 10 เดือน 9 วัน
 • ที่มา :  รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 โดยแก้ไข มาตรา 211 ให้มี สสร.จำนวน 99 คน ยกร่างและให้สภาอนุมัติ ในสมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกฯ (สสร.3 )

ฉบับที่ 17 :  รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ( ชั่วคราว ) พุทธศักราช 2549


 • มีจำนวน 39 มาตรา
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 11 เดือน 5 วัน ( บังคับใช้เมื่อ 19 ก.ย 2549 - 24 ส.ค.2550 )
 • ที่มา :  คณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ( คมช.)


ฉบับที่ 18 :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


 • มีจำนวน 309 มาตรา
 • บังคับใช้เมื่อ 24 สิงหาคม 2550 ถึง 22 พฤษภาคม 2557 (ยึดอำนาจ โดย คสช )
 • ระยะเวลาบังคับใช้ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน
ที่มา :  สสร.จากการแต่งตั้งของ คมช. จำนวน 100 คน ยกร่าง และให้สภาอนุมัติ และให้ประชาชน ลงประชามติ (สสร.4 )

ฉบับที่ 19: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 • มีจำนวน 48 มาตรา
 • บังคับใช้เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 (จนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 บังคับใช้
 • ที่มา : ยึดอำนาจ (รัฐประหาร ) โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ

 •  จากจำนวน 19 ฉบับ  เป็นฉบับชั่วคราว ที่ประกาศใช้โดยคณะยึดอำนาจทันที่ รวม 9 ฉบับ คือ

 • ฉบับที่ 1,4,7,9,11,12,14,17,19

 • และ การนิรโทษกรรมตนเองของคณะรัฐประหาร เดิมทีเดียวไม่มีการบัญญัติบทนิรโทษกรรมตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้แต่ คณะราษฎร ก็เสนอเป็นร่างแยกออกมาต่างหาก
 • บทนิรโทษกรรมตนเองของคณะยึดอำนาจเริ่มนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่

 • ฉบับที่ 9 หรือ ฉบับ พ.ศ. 2515 ในมาตรา 21
 • ฉบับที่ 11 ในมาตรา 29 

 • ฉบับที่ 12 ในมาตรา 32 

 • ฉบับที่ 14 ในมาตรา 32 

 • ฉบับที่ 17 ในมาตรา 37
 • ฉบับที่ 18 ในมาตรา 309
 • ฉบับที่ 19 ในมตาตรา 48 • ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย..ถึงปัจจุบันไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 19 ฉบับมากสุดในโลกและยังมีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

 • ฉบับที่สั้นที่สุดคือฉบับที่ 7 ปี 2502
 • มี 20 มาตรา

 • ฉบับที่ยาวที่สุดคือ ฉบับที่ 16 ปี 2540
 • มี 336 มาตรา 

 • ฉบับที่ใช้งานสั้้นที่สุด  คือฉบับที่ 1 ปี 2475 ที่ถูกทำให้เป็นฉบับชั่วคราว
บังคับใช้เพียง 5 เดือน 13 วัน 

 • ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือ  ฉบับที่ 2 ปี 2475 ใช้นาน 13 ปี 4 เดือน 29 วันรองมาคือฉบับที่13ใช้12ปี2เดือน 1 วัน


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น