Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

ลัทธิ อนุรักษ์นิยม Conservative

ลัทธิอนุรักษ์นิยม Conservative

 • เป็นลัทธิการเมืองอีกลัทธิหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมการเมืองการปกครองของโลกวันนี้จะอธิบายลัทธิอนุรักษ์นิยมพอเข้าใจ
 • พูดถึงลัทธิอนุรักษ์นิยม ต้อง เริ่มจาก เอ็ดมันด์ เบอร์ก เพราะคนผู้นี้เป็นผู้สถาปนาลัทธินี้ให้เป็นแบบแผน
 • อนุรักษ์นิยมหรือลัทธิ  หัวเก่า ชอบสภาวะดั้งเดิม  status quo  ชอบอยู่กับที่ไม่ทำอะไรให้กระทบกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่นิยมการเปลี่ยนแปลง หรือถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยอมรับ  นวัตรกรรมใหม่ๆ แบบพลิกฝ่ามือ
 • กลุ่มอนุรักษ์นิยมเชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้มีความไม่ดีในตนเองตั้งแต่เกิด และฝังแน่นอยู่ในใจ จึงทำให้เกิดสงครามการสู้รบทำผิดร้ายแรง
 • อนุรักษ์นิยม ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ของบุคล หรืออาบน้ำร้อนมาก่อน หรือประเภทเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ทำนองนั้น   ที่สำคัญอนุรักษ์นิยมถือว่า ความเสมอภาคเป็นอันตรายต่อเสรีภาพ เมื่อทุกคนมีเสรีภาพซะแล้วย่อมใช้เสรีภาพนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยจำกัดเสรีภาพบุคคลอื่น

   อเล็กซีส เดอ ทอคเกอวิลย์ 

 • นักวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศส ได้เขียนเตือน ให้ระวัง ทรราชเสียงข้างมาก
 ( Tyranny of the majority ) อันเกิดจากความเสมอภาค 1 คน 1 เสียงเป็นความเสมอภาคเชิง                จำนวนหรือปริมาณ โดยไม่มีการ พิจารณาในเชิง แตกต่าง ของ

 •  อายุ
 • ภูมิหลังของครอบครัว
 • ระดับการศึกษา
 • ฐานะทางเศรษฐกิจ
 • ระยะเวลาแห่งการประกอบอาชีพ (ประสบการณ์ )
 • ประสบการณ์แห่งการทำงานระดับต่างๆ
 • กลุ่มอนุรักษ์นิยมเห็นว่า 1 คน 1 เสียง ไม่ได้นำปัจจัยเหล่านี้เข้าไปพิจารณาด้วย และเมื่อเป็นเช่นนั้น อนุรักษ์นิยมจึงถือว่าทำผิด มหันต์เพราะจะทำให้น้ำหนักแห่งคะแนนเสียงเท่ากันหมดโดยยึดความเป็นคนในเชิงจำนวนเป็นเกณฑ์อย่างเดียว
 •     สรุป อนุรักษ์นิยมหรือลัทธิหัวเก่า มีมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 18 เริ่มที่อังกฤษ โดยนักการเมืองที่ชื่อ  เอ็ดมันด์ เบอร์ก เป็นลัทธิที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของยุคสมัย เป็นลัทธิที่เชื่อว่าคนไม่เท่ากัน และเป็นอย่างนั้นตลอดไป เชื่อถือประสบการณ์ของบุคคลเป็นที่่่่่ตั้ง ไม่ศรัทธาระบบ 1 คน 1 เสียง เพราะไม่ได้นำปัจจัยแห่งความแตกต่างเข้าไปพิจารณาร่วมด้วย เรียกระบบ 1 คน 1 เสียงว่า เสมอภาคเชิงจำนวน เท่านั้น

                                                   กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น