Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา

ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา


                                                                 บ่อนโบราญ

           


                                                  ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา •  รายได้ต่อคนต่ำ
 • ขาดแคลนทุน
 • การออมมีจำนวนน้อย
 •  มีช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน
 • ทัศนคติค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมยังล้าหลัง ไม่อำนวยต่อการพัฒนา
 • การผลิตสินค้าเป็นขั้นปฐมภูมิ
 • มีการสั่งสินค้าเข้าจำนวนมาก
 • ส่งออกน้อยกว่าผลิตผลมวลรวมของประเทศ
 • มีประชากรหนาแน่น
 • อัตราการเกิดการตายสูง
 • การขยายตัวทางอุตสาหกรรมถูกจำกัดโดยขนาดและคุณภาพของประชากร การสะสมทุน ความรู้ทางเทคนิค ทรัพยากรธรรมชาติ

                         ตัวเลขรายได้ที่แบ่งประเทศพัฒนากับด้อยพัฒนามีดังนี้ • ประเทศด้อยพัฒนา ( Underdeveloped Nations )  มีรายได้ต่อคน ต่ำกว่า 600ดอลล่าร์ต่อปี บางทีก็เรียกกลุ่มนี้ว่ากำลังพัฒนา
 • ประเทศกึ่งพัฒนา ( Semi-Developed Nation ) มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 600 ดอลล่าร์ขึ้นไป
 • ประเทศพัฒนาแล้ว ( Developed Nation ) ประชากรมีรายได้ต่อคนสูงกว่า 1,500  ดอลล่าร์ต่อคนต่อปีขึ้นไป
 • เมื่อนำตัวเลขนี้มาจับสังคมไทยเราก็จะได้คำตอบครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น