Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

การปกครองสหพันธรัฐเยอรมัน


กำแพงเบอร์ลิน

โครงสร้างการเมืองการปกครอง สหพันธรัฐเยอรมัน

  • หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมันถูกแบ่งประเทศออกเป็น 2 ฝั่งคือตะวันตกและตะวันออก ฝั่งเยอรมันตะวันตกมี 11 มลรัฐ ฝั่งเยอรมันตะวันออกมี 5 มลรัฐ มีกำแพงเบอร์ลินกั้นกลางเป็นแนวเขตแดน เยอรมันย่อยยับจากสงครามแม้ประเทศก็ถูกแบ่งแยก 
  • ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 กำแพงเบอร์ลินถูกทลายลง นำเยอรมันทั้งสองฝั่งหลอมเข้าด้วยกัน และเยอรมันก็ผงาดขึ้นอีกครั้งในฐานะผู้นำและมหาอำนาจโลกอีกประเทศหนึ่ง 
  • เยอรมันปกครองครองแบบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภา มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหาร มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ ประธานาธิบดีได้รับเลือกมาจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 622 คน และสมาชิกสภาที่มาจาก 16 มลรัฐเลือกมาอีก 662 คน รวมทั้งสิ้น 1,324 คนเป็นผู้เลือกมา โดยโหวตลับ และใช้เสียงส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่ง 5 ปี เพียงสมัยเดียวเท่านั้น ( ประธานาธิบดีมีอำนาจยุบสภาฯได้ )ตามรูปแบบนี้ 
  • ระบบเลือกตั้งของเยอรมัน ถูกนำมาตัดแปะในรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปี 2540 หรือฉบับที่ 16 กล่าวคือ การเลือกตั้งของเยอรมันทุกระดับเป็นแบบผสม คือเขตเดียวเบอร์เดียวเลือกมาจากประชาชนโดยตรง ร้อยละ 50 และมาจากบัญชีรายชื่อพรรค อีก ร้อยละ 50 ( นี่คือต้นตอที่มาของระบบ ส.ส. ตาม รธน. ปี 2540 ของไทย ) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ 

ข้อแตกต่างและข้อที่น่าสังเกตุคือ เยอรมัน มีสภาที่ปรึกษาราชการ (Bundesrat) สภานี้เป็นตัวแทนของ 16 มลรัฐ และมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายและบริหารราชการของสหพันธรัฐ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงแต่เป็นตัวแทนจากมลรัฐ และแต่ละมลรัฐจะมีสมาชิกไม่เท่ากัน สภานี้มีทั้งสิ้น 68 ที่นั่ง
  • ความสำคัญของสภาที่ปรึกษาราชการอีกประการคือ ในกรณีที่ ประธานาธิบดีแห่งเยอรมันปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ประธานสภาที่ปรึกษาราชการนี้จะเป็นผู้ ทำหน้าที่ประธานาธิบดี 
นี่คือความแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับประเทศหลายๆประเทศที่ใช้ระบอบรัฐสภา
การปกครองของเยอรมัน แบ่งออกเป็นรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งเป็นอิสระแก่กัน
ข้อสังเกตุอีกอย่างคือเยอรมันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป


กังวาล ทองเนตร (รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง )
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น