Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใหม่


พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ได้แก้ไขปรับปรุงมาจากฉบับ 2535 ให้ยกเลิกระบบ ซี และตามมาตรา 45กำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชพลเรือน สามัญ 4 ประเภทคือ


1.ประเภทบริหาร ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ และรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรมและตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด

ตำแหน่งบริหารนี้ มีอยู่ 2 ระดับคือ ระดับต้น กับระดับสูง

  • ระดับต้น มีเงินเดือน ขั้นต่ำชั่วคราว 23,230 บาท ขั้นต่ำ 48,700 บาท ขั้นสูง 64,340 บาท 
( มี 3 ระดับขั้น )เงินประจำตำแหน่ง 10,000-14,500 บาท

  • ระดับสูงมีเงินเดือนขั้นต่ำชั่วคราว 28,550 บาท ขั้นต่ำ 53,690 บาท ขั้นสูง 66,480บาท (3ระดับเท่ากัน)เงินประจำตำแหน่ง 21,000บาท 

2. ประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่า กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด ประเภทนี้มี 2ระดับเช่นกันคือ ระดับต้น และระดับสูง

  • ระดับต้นอำนวยการมีเงินเดือน ชั่วคราว 18,910 บาท ขั้นต่ำ 25,390 ขั้นสูง 50,550 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,600 
  • ระดับสูงอำนวยการ เงินเดือนชั่วคราว 23,230 บาท ขั้นต่ำ 31,280 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท 

3. ประเภทวิชาการได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ตามที่ ก.พ.กำหนด ประเภทนี้ มี 5 ระดับ


ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนชั่วคราว 6,800 บาท ขั้นต่ำ 7,940 บาท ขั้นสูง 22,220 บาท
ระดับชำนาญการ -------------- 12,530 บาท ขั้นต่ำ 14,330 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ....................18,910 บาท ขั้นต่ำ 21,080 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ ....................23,230 บาท ขั้นต่ำ 29,900 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ ....................28,550 บาท ขั้นต่ำ 41,720 บาท ขั้นสูง 66480 บาท
เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท 5,600 บาท 9,900 บาท 13,000 บาท 15,600 บาท ตามลำดับ


4.ประเภททั่วไป
ด้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ ตำแหน่ง บริหาร อำนวยการ วิชาการ (ผู้ใช้แรงงานราชการ) ทั้งนี้ตาม ก.พ.กำหนด ประเภทนี้ มี 4 ระดับคือ

  • ระดับปฏิบัติงาน เงินเดือนขั้นต่ำ 4,630 บาท ขั้นสูง 18,190 บาท
  • ระดับชำนาญงาน เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,190 บาท ขั้นสูง 33,540 บาท
  • ระดับอาวุโส เงินเดือนขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 47,450 บาท
  • ระดับทักษะพิเศษ เงินเดือนขั้นต่ำ 48,220 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท 

หมายเหตุ ประเภทนี้ เงินเดือนมีเพียง 2 ขั้น ส่วน เงินประจำตำแหน่ง มีเพียงระดับทักษะพิเศษเท่านั้นที่ได้ จำนวน 9,900 บาท ******
กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น