Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ตำแหน่งข้าราชการการเมือง

ตำแหน่งข้าราชการการเมือง

ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการการเมือง มีตำแหน่งดังต่อไปนี้1. นายกรัฐมนตรี


2. รองนายกรัฐมนตรี


3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง


4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง


5. รัฐมนตรี ทบวง ( ปัจจุบันยกเลิก )


6. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ( ปัจจุบัน ยกเลิก )


7. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ


8. ที่ปรึกษานายกฯ


9. ที่ปรึกษารองนายกฯ


10. ที่ปรึกษา รัฐมนตรี และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ


11. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี


12. รองเลขาธิกานายกฯฝ่ายการเมือง


13. โฆษกประจำสำนักนายกฯ ( โฆษกรัฐบาล )


14. รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ


15. ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ


16. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง


17. เลขานุการรัฐมนตรีทบวง ( ดูข้อ 5-6 )


18 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ


19. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ


20. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง.


ข้อแตกต่างระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ

1. ข้าราชการการเมือง ไม่มีขั้นวิ่ง เหมือนข้าราชการประจำ
2. ข้าราชการการเมือง มาจากเหตุผลทางการเมือง
3. ข้าราชการประจำมีขั้นวิ่ง สวัสดิการ บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ
4. ข้าราชการประจำมาจากผู้ที่สอบบรรจุได้ ตามระเบียบ กพ. กำหนด
5. ตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำคือ ปลัดกระทรวง ฯไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น