Koungwhal Thongnetra

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา (ปัญญาคือแสงสว่าง ส่องทางชีวิต )123EE.BLOGSPOT.COM

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

การเมืองการปกครองในญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีเนื้อที่ 377,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 145,856 ตารางไมค์


 • ประกอบด้วยเกาะใหญ่ๆอยู่  4 เกาะคือ

 • เกาะฮอนชู

 • เกาะฮอกไกโด

 • เกาะชิโกกุ

 • เกาะกิวชิว

 • ในบรรดาเกาะใหญ่ เกาะ ฮอนชูมีเนื้อที่มากที่สุดคือร้อยละ 60 ของเนื้อที่ของทั้งประเทศ

 • และยังมีเกาะเล็กๆอีก มากกว่า 3,900 เกาะ

 • ประเทศญี่ปุ่นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย รูปแบบรัฐสภา มีสมเด็จพระจักรพรรดิ์เป็นประมุขแห่งรัฐ
 • มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 • นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งแต่งรัฐมนตรี จำนวน 20 คน จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 • นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีอำนาจในการแต่งตั้ง หัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุด รวมถึงผู้พิพากษาอื่นๆอีก

 • ญี่ปุนมี 47 จังหวัด และ 3,235 เทศบาล และมีเทศบาลนครอีกประมาณ 12 เทศบาล


 • ญี่ปุ่นแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 2 ส่วน คือรัฐบาลกลาง และท้องถิ่น
 •  ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่ง


 • การปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เช่นเดียวกับไทย คือ แบบทั่วไป และแบบพิเศษ
 • หน่วยปกครองท้องถิ่นแบบจังหวัดมี 47 แห่ง เรียกชื่อต่างกันออกไป คือ
 • โต (To) โด (Do) ฟู (Fu) และ เคน (Ken)
 • โตเกียวเป็นเมืองหลวง เป็นมหานคร จึงเรียกว่า โตเกียว โต 

 • และหน่วยจังหวัดที่รองลงมาเรียกว่า โด มีฮอกไกโด เพียงแห่งเดียว
 • ส่วน ฟู มี 2 หน่วย คือ เกียวโต และโอซาก้า ที่เหลือเป็น เคน ทั้งหมด

 • หน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดคือ เทศบาล 
ในเทศบาลแบ่งย่อยออกเป็น 


 • นคร (city) หรือ ชิ ( chi)

 • เมือง (town) หรือ โช cho 
 • และระดับหมู่บ้าน เรียกว่า ชอน son

 • เทศบาล นครต้องมีประชากร 50,000คนขึ้นไป

 • รูปแบบพิเศษ 
 • เรียกว่า กุ ku 
 • รูปแบบนี้ใช้ใน โตเกียวเท่านั้น มีทั้งสิ้น 23 เทศบาล 

 • นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีรูปแบบพิเศษอีก 

 • เรียกว่า Municpal Cooperatives รูปแบบนี้เป็นการรวมกันตั้งแต่ 2 เทศบาลขึ้นไป เพื่อเพื่อร่วมกันทำ ภาระกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ( ซึ่งน่าสนใจ) และยังมีหน่วยปกครองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินและสาธารณะประโยชน์ร่วมกันอีก

 • นายกรัฐมนตรีญี่ปุนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 62 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คนที่
ชื่อ
รูป
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ

สังกัด

1


ฮิโระบุมิ อิโต 
Itô Hirobumi.jpg

                  22 ธันวาคม พ.ศ. 2428
30 เมษายน พ.ศ. 2431
22 ธันวาคม พ.ศ. 2428
(ค.ศ. 1885)
30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)

ไม่มี

2
คิโยะทะกะ คุโระดะ

Kiyotaka Kuroda 2.jpg
30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)

ไม่มี

3
อะริโตะโมะ ยะมะงะตะ

Aritomo Yamagata 3.jpg
24 ธันวาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)

ไม่มี

4
มะซะโยะชิ มะสึฮิระ

Masayoshi Matsukata suit.jpg
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)

ไม่มี


ฮิโระบุมิ อิโต

Itô Hirobumi.jpg
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
(สมัยที่ 2)

ไม่มี


มะซะโยะชิ มะสึฮิระ

Masayoshi Matsukata suit.jpg
18 กันยายน พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1896)
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)

(สมัยที่ 2)

ไม่มี


ฮิโระบุมิ อิโต

Itô Hirobumi.jpg
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)

(สมัยที่ 3)

ไม่มี

5
ชิเงะโนะบุ โอคุมะ

Ōkuma Shigenobu.jpg
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
อะริโตะโมะ ยะมะงะตะ

Taro Katsura suit.jpg
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)

ไม่มี


ฮิโระบุมิ อิโต
Itô Hirobumi.jpg
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)

(สมัยที่ 4

สมาคมริกเกงเซยูไก

6
คะสึระ ทะโร

Taro Katsura suit.jpg
2 มิถุนายน พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)

ไม่มี

7
คิงโมะจิ ไซองจิ

PM Kinmochi Saionji cropped.jpg
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)

สมาคมริกเกงเซยูไก


คะสึระ ทะโร

Taro Katsura suit.jpg
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)

(สมัยที่ 2)

ไม่มี


คิงโมะจิ ไซองจิ

PM Kinmochi Saionji cropped.jpg
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)

(สมัยที่ 2)

สมาคมริกเกงเซยูไก

            สมัยไทโช: พ.ศ. 2455 (ค.ศ. 1912) - พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)

                    นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช

คนที่
ชื่อ
รูป
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ
สังกัด


คะสึระ ทะโร

Taro Katsura suit.jpg
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)

(สมัยที่ 3)

ไม่มี

8
กงเบ ยะมะโมะโตะ

Gonbei Yamamoto suit.jpg
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)

สมาคมริกเกงเซยูไก


ชิเงะโนะบุ โอคุมะ

Ōkuma Shigenobu.jpg
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)

(สมัยที่ 2)9
มะซะทะเกะ เทะระอุจิ

Masatake Terauchi uniform.jpg
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)

ไม่มี

10
ทะกะชิ ฮะระ

Takashi Hara posing cropped.jpg
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)

สมาคมริกเกงเซยูไก

11
โคะเระคิโยะ ทะกะฮะชิ

Takahashi korekiyo giving an address cropped.jpg
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)

สมาคมริกเกงเซยูไก

12
โทะโมะซะบุโร คะโต

Katō Tomosaburō cropped.jpg
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
กงเบ ยะมะโมะโตะ

Gonbei Yamamoto suit.jpg
2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)(สมัยที่ 2)13
เคโงะ คิโยะอุระ

Kiyoura Keigo.jpg
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)14
ทะกะอะกิ คะโต

Takaaki Kato suit.jpg
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
28 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)15
เรจิโร วะกะสึกิ

Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg
30 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)นายกรัฐมนตรีในรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) - พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)


คนที่
ชื่อ
รูป
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ

สังกัด

16
กิอิจิ ทะนะกะ

Giichi Tanaka posing cropped.jpg
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)

สมาคมริกเกงเซยูไก

17
โอะซะจิ ฮะมะงุจิ

Osachi Hamaguchi posing.jpg
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)

พรรคริกเกงมิงเซ


เรจิโร วะกะสึกิ

Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)

(สมัยที่ 2)

พรรคริกเกงมิงเซ

18
สีโยะชิ อินุไก

Tsuyoshi Inukai facing left cropped.jpg
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)

สมาคมริกเกงเซยูไก

19
มะโคะโตะ ไซโต

Makoto Sait suit.jpg
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)20
เคซุเกะ โอะกะดะ

Keisuke Okada extra cropped.jpg
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)21
โคกิ ฮิโระตะ

Koki Hirota posing cropped 2.jpg
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)22
เซงจูโร ฮะยะชิ

Senjuro Hayashi suit.jpg
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)23
เจ้าชายโคโนอิ ฟุมิมาโระ

Fumimaro Konoe 4.jpg
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)24
คิอิจิโร ฮิระนุมะ

Kiichiro Hiranuma.jpg
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)25
โนะบุยุกิ อะเบะ

Kiichiro Hiranuma and Nobuyuki Abe cropped.jpg
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)


37
26
มิสีมะซะ โยะไน

Yonai 29 March 1940 cropped 3.jpg
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
เจ้าชายโคโนอิ ฟุมิมาโระ

Fumimaro Konoe.jpg
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)

(สมัยที่ 2, 3)

27
ฮิเดะกิ โทโจ

Hideki Tojo posing.jpg
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)

ไม่มี

28
คุนิอะกิ โคะอิโซะ

Kuniaki Koiso cropped.jpg
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)

ไม่มี

29
คันทะโร ซุซุกิ

Kantaro Suzuki suit.jpg
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)


                           หลังสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) - พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)


คนที่
ชื่อ
รูป
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ

พรรค

30
เจ้าชายนะรุฮิโตะแห่งฮิงะชิคุนิ

HIH Prince Naruhiko of Higashikuni.jpg
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)31
คิจูโร ชิเดะฮะระ

Kijuro Shidehara.jpg
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)32
ชิเงะรุ โยะชิดะ

Shigeru Yoshida smiling2.jpg
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)

พรรคเสรี

33
เทสึ คะตะยะมะ

Tetsu Katayama on phone.jpg
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)

พรรคสังคมนิยม

34
ฮิโตะชิ อิชิดะ

Hitoshi Ashida.jpg
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)

พรรคประชาธิปไตย


ชิเงะรุ โยะชิดะ

Shigeru Yoshida smiling2.jpg
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)

พรรคเสรี

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)

30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
สมัยที่ 2 ถึง 5


35
อิจิโร ฮะโตะยะมะ

Hatoyama Ichirō.jpg
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)

พรรคประชาธิปไตย

19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
พรรคเสรีประชาธิปไตย

36
ทังซัง อิชิบะชิ

Tanzan Ishibashi.jpg
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

37
โนะบุซุเกะ คิชิ

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)

38
ฮะยะโตะ อิเกะดะ


19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1960)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

8 ธันวาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)

9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)

39
เอซะกุ ซะโต


9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)

14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)

40
คะกุเอ ทะนะกะ

Tanaka 1973.jpg
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)

41
ทะเกะโอะ มิกิ


9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

42
ทะเกะโอะ ฟุกุดะ

Takeo Fukuda 1977 adjusted.jpg
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

43
มะซะโยะชิ โอฮิระ

Masayoshi Ohira at Andrews AFB 1 Jan 1980 cropped 1.jpg
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
12 มิถุนายนพ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)

44
เซงโก ซุซุกิ

Zenko Suzuki cropped.jpg
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

45
ยะซุฮิโระ นะงะโซะเนะ

Yasuhiro Nakasone in Andrews cropped.jpg
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
22 กรกฎาคมพ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)

46
โนะโบะรุ ทะเกะชิตะ

Takeshita Noboru 1-1.jpg
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

              สมัยเฮเซ: พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) - ปัจจุบัน

                       เริ่มนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์คนที่
ชื่อ
รูป
เริ่มวาระ
สิ้นสุดวาระ

พรรค

47
โซซุเกะ โอะโนะ


3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

48
โทะชิกิ ไคฟุ


10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)

49
คิอิจิ มิยะซะวะ

Rubin Miyazawa 19990426 crop.jpg
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

50
โมะริฮิโระ โฮะโซะงะวะ

1i1.jpg
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)

พรรคญี่ปุ่นใหม่

51
สึโตะมุ ฮะตะ


28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)

พรรค Renewal

52
โทะมิอิจิ มุรุยะมะ


30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)

พรรคสังคม

53
ริวทะโร ฮะชิโมะโตะ

Hashimoto meets Cohen cropped.jpg
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)

54
เคโซ โอะบุจิ

Keizo Obuchi cropped 2.jpg
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

55
โยะชิโร โมะริ

Mori and bush cropped.jpg
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)

56
โคะอิซุมิ จุนอิจิโร

Junichiro Koizumi 8p062906pm-0202-398h cropped 2.jpg
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)

21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)

57
ชินโซ อะเบะ

Shinzo Abe Sept. 8, 2007 cropped.jpg
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

58
ยะซุโอะ ฟุกุดะ

Yasuo Fukuda Nov. 16, 2007 cropped.jpg
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

59
ทะโร อะโซ

Taro Aso cropped.jpg
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

60
ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ

Yukio Hatoyama cropped Yukio Hatoyama 20090904 1.jpg
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)

พรรคประชาธิปไตย

61
นะโอะโตะ คัง

Naoto Kan cropped KAN Naoto 2007.jpg
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)

พรรคประชาธิปไตย

62
โยะชิฮิโกะ โนะดะ

Yoshihiko Noda-1.jpg
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
อยู่ในตำแหน่ง
ปัจจุบัน              กังวาล ทองนตร รัฐศาสตร์เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น